Kallid koostööpartnerid

Kõik elektritööd ühest kohast. Küsi pakkumust juba täna!!!
https://mtr.mkm.ee/ 


Täielik ülevaade:
https://www.inforegister.ee/12143621-ELEKTER-SINU-KODUS-OU

Elekter sinu kodus - registreeritud kaubamärk: M201200838
http://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201200838
E-Krediidiinfo...
https://www.e-krediidiinfo.ee/12143621-ELEKTER%20SINU%20KODUS%20O%C3%9C
Elekter sinu kodus OÜ valmistab eritellimisel jaotus-ja juhtimis kilpe, arvesti või rühmakeskuseid. Garanteeritud tulemus. Tootele paigaldatakse C€ märgis.
Usaldusväärne ettevõte      

Elektrikäit

Mis on käit?
Käit - on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine hoolduskava alusel. Hoolduskava peab sisaldama organiseerimise korraldust, ohuteadlikkuse nõudeid, dokumentatsiooni kirjeldust, personali töökorraldust, hooldustoimingute ja tehnilise kontrolli perioodsusi. Ehitistel peakaitsmega 100A ja suurem on käidukorraldaja määramine kohustuslik.
Miks seda vaja on?
Elektri käit on reglementeeritud - Elektriohutusseadusega - (01.07.02). Elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel lähtutakse Eestis 1994. aastal välja antud Ehitiste Madalpinge-elektripaigaldiste Eeskirjadest ( EEI 3:1994 ). Eestis on elektrist põhjustatud õnnetuste arv märksa suurem kui mujal maailmas. See on tingitud just eeskätt puudulikest teadmistest elektrist ja meile sotsialismi ajast pärandatud elektrisüsteemide nõuetele mittevastavast seisukorrast.Seetõttu pole uute ehitiste puhul elektriohutusega tõsiseid probleeme. Hoopis teistsugune on olukord vanemate hoonetega. Seadus sätestab, et iga elektripaigaldis peab vastama vähemalt selle ehitamise ajal kehtinud nõuetele, samas olema kasutamisel ohutu. Kasutades kaasaegseid elektritarviteid on aga peaaegu võimatu viimatinimetatud nõuet täita 
Kellele see on kohustuslik?
Käidukorraldaja peab olema määratud 1. liigi elektripaigaldisele - Nt: haiglate operatsiooniruumid, plahvatusohutsoonid. 
2 liigi paigaldites peab - Nt.kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldise s, kuni 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit ja üle 1000 voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivoolust olenemata olema käidukorraldaja. 
Kes võib olla käidukorraldaja?
Elektripaigaldise käidukorraldaja on isik, kes on pädev käesoleva seaduse ja selle alusel 
kehtestatud õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ja kohustub tagama elektripaigaldise kasutamisel käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohase käidu. Sellest järeldub, et käidukorraldaja võib olla nii juriidiline- kui füüsiline isik.   
Kellele on suunatud meie teenused? 
Teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole vajalik ja otstarbekas palgata elektripersonali. Nende jaoks on see odavam ja kindlam teenusena sisse osta, andes sellega vastutuse oma elektriapigaldise eest käidukorraldajale. Käidukorraldaja hoiab oma spetsialisti pilguga süsteemil pilku peal ja teadvustab klienti nõuetele mittevastavustest ning kokkuleppel kliendiga on võimalik siis juba nõuetele mittevastavus likvideerida.Meie teenus ja abi on peamiselt suunatud:- korteriühistutele, - büroohoonetele, - väikse ja keskmise suurusega tööstus- ja tootmisettevõtetele.- kontserdisaalid 
Kuidas oleme Teile kasulikud?  
Võtame kohustuse hea seista ja vastutada Teie elektripaigaldise ohutus talitluses hoidmise eest. Elektripaigaldise regulaarsed ülevaatused vastavalt vajadustele, käidukorralduskava koostamine Teie objektile ja selle järgimine, elektripaigaldise hooldus ja remonttööde organiseerimine ning teostamine, operatiivne elektririketele reageerimine,  kliendi esindamine vastavates asutustes (Eesti Energia, Tehnilise Järelvalve Insp., EKK, jne.),ohutustehnilise dokumentatsiooni sisseviimine, objekti elektripaigaldise kaardistamine ja teostusjooniste koostamine, korralise kontrolli läbiviimine, elektrialane konsultatsioon,statsionaarsete elektritarvitite ja lülitusseadmete varustamine skeemide ja juhenditega.
Peakaitsmega 100 A ja üle selle peab enne tööde üleandmist määrama ka paigaldise käidukorraldaja