Kallid koostööpartnerid

Kõik elektritööd ühest kohast. Küsi pakkumist juba täna!!!
GARANTEERITUD TULEMUS! 

https://mtr.mkm.ee/ 


Täielik ülevaade:
https://www.inforegister.ee/12143621-ELEKTER-SINU-KODUS-OU

Elekter sinu kodus - registreeritud kaubamärk: M201200838

http://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201200838
E-Krediidiinfo...
https://www.e-krediidiinfo.ee/12143621-ELEKTER%20SINU%20KODUS%20O%C3%9C

Elekter sinu kodus kaubamärk valmistab ja toodab eritellimusel jaotus - ja juhtimise kilpe, arvesti või rühmakeskuseid.

   ELEKTER SINU KODUS  - TEAB JA ÜHENDAB

Elektrikäit

Mis on käit?
Käit - on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine hoolduskava alusel. Hoolduskava peab sisaldama organiseerimise korraldust, ohuteadlikkuse nõudeid, dokumentatsiooni kirjeldust, personali töökorraldust, hooldustoimingute ja tehnilise kontrolli perioodsusi. Ehitistel peakaitsmega 100A ja suurem on käidukorraldaja määramine kohustuslik.
Miks seda vaja on?
Elektri käit on reglementeeritud majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015 määrusega nr 74 kehtestatud „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“ ning standardid EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ ja EVS-EN 50110-1 „Elektripaigaldise käit“. Standard EVS-EN 50110-1 „Elektripaigaldise käit“ sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta, samuti kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga.
Elektripaigaldise käit on tegevus Elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.
Mõisteid „Elektripaigaldis“, „Tellija“ ja „Täitja“ kasutatakse käesolevas käidukavas selles tähenduses, nagu need on defineeritud Elektripaigaldise käidulepingus.
Kellele see on kohustuslik?
Käidukorraldaja peab olema määratud 1. liigi elektripaigaldisele - Nt: haiglate operatsiooniruumid, plahvatusohutsoonid. 
2 liigi paigaldistes peab - Nt. kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldise s, kuni 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit ja üle 1000 voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivoolust olenemata olema käidukorraldaja. 
Kes võib olla käidukorraldaja?
Elektripaigaldise käidukorraldaja on isik, kes on pädev käesoleva seaduse ja selle alusel 
kehtestatud õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ja kohustub tagama elektripaigaldise kasutamisel käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohase käidu. Sellest järeldub, et käidukorraldaja võib olla nii juriidiline- kui füüsiline isik.   
Kellele on suunatud meie teenused? 
Teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole vajalik ja otstarbekas palgata elektripersonali. Nende jaoks on see odavam ja kindlam teenusena sisse osta, andes sellega vastutuse oma elektripaigaldise eest käidukorraldajale. Käidukorraldaja hoiab oma spetsialisti pilguga süsteemil pilku peal ja teadvustab klienti nõuetele mittevastavustest ning kokkuleppel kliendiga on võimalik siis juba nõuetele mittevastavus likvideerida. Meie teenus ja abi on peamiselt suunatud:- korteriühistutele, - büroohoonetele, - väikse ja keskmise suurusega tööstus- ja tootmisettevõtetele.- kontserdisaalid 
Kuidas oleme Teile kasulikud?  
Võtame kohustuse hea seista ja vastutada Teie elektripaigaldise ohutus talitluses hoidmise eest. Elektripaigaldise regulaarsed ülevaatused vastavalt vajadustele, käidukorralduskava koostamine Teie objektile ja selle järgimine, elektripaigaldise hooldus ja remonttööde organiseerimine ning teostamine, operatiivne elektririketele reageerimine,  kliendi esindamine vastavates asutustes (Eesti Energia, Tehnilise Järelevalve Inspektor., EKK, jne.),ohutustehnilise dokumentatsiooni sisseviimine, objekti elektripaigaldise kaardistamine ja teostusjooniste koostamine, korralise kontrolli läbiviimine, elektrialane konsultatsioon, statsionaarsete elektritarvitite ja lülitusseadmete varustamine skeemide ja juhenditega.
Peakaitsmega 100 A ja üle selle peab enne tööde üleandmist määrama ka paigaldise käidukorraldaja